china-iran-gate logo

شرکت تعاونی تولید و توزیع صنایع چین

شعبه ایران شرکت تعاونی تولید و توزیع صنایع چین که بر اساس ایده پلت فرم یک جاده – یک کمربند در منطقه خاورمیانه اقدام به تولید و توزیع صنایع چین با استفاده از نیروهای محلی هر کشور….

برای دانستن بیشتراینجا کلیک کنید

روشنایی


الکترونیک


برق


لوازم خانگی


china-iran-gate logo

شرکت تعاونی تولید و توزیع ایران - چین

شعبه ایران شرکت تعاونی تولید و توزیع صنایع چین که بر اساس ایده پلت فرم یک جاده – یک کمربند در منطقه خاورمیانه اقدام به تولید و توزیع صنایع چین با استفاده از نیروهای محلی هر کشور….

برای دانستن بیشتراینجا کلیک کنید

صنعت جهانی

کره زمین خانه همه ماست و منابع آن، منابع همه مردم جهان است. ما می توانیم با همکاری و تعاون منابع کره زمین را به نحو بهتری در جهت رفاه ساکنان کره زمین استفاده کنیم.

بازار منطقه ای

جهانی فکر کنیم و منطقه ای عمل کنیم. تکنولوژی و استفاده بهینه از آن فقط برای چند کشور نیست، برای تمام مردم جهان است

ایران، کشوری با قابلیت های فراوان

مردمی باهوش، سرزمینی چهارفصل، منابع معدنی فراوان، موقعیت جغرافیایی مناسب، پلی مطمئن بین خاور دور و اروپا

بخش خصوصی فعال

سرمایه ها هر چقدر کوچک، وقتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می توانند چرخ صنایع بزرگ را به حرکت درآورده، فضایی برای اشتغالزایی و رفاه به وجود آورند.