یکی از تفاوت های عمده بخش خصوصی با بخش دولتی شیوه استفاده از منابع مالی و مدیریت پروژه های اقتصادی است. به بیانی ساده تر عموما کارمندان دولت ها که به صورت موظف در ساعات کاری مشخص کار میکنند چون بابت اموری که به تمشیت آن مشغولند سرمایه گذاری نکرده و به طریق اولی در منافع پروژه ها نیز سهیم نمی باشند تشکیل یک بدنه فربه و تنبل را داده اند که نه تنها تاثیر مثبتی در پیشرفت اقتصادی کشور ندارند بلکه گاها عکس نیز عمل میکنند. بخش خصوصی به دلیل اینکه منافع و مضار یک پروژه مستقیما اثرگذار بر وضعیت اقتصادی و شرایط زیستی آنان می شود در راه اندازی هر کسب و کار اقتصادی ناگزیرند چابکتر عمل نمایند تا در کمترین زمان منطقی ممکنه به منافع اقتصادی حاصل از پروژه دست پیدا کنند. همچنین بر خلاف بخش دولتی که از منابع ملی تامین هزینه میکنند ، بخش خصوصی ناگزیر است که از منابع شخصی این کار را انجام دهد فلذا تامین هزینه برای راه اندازی هر پروژ های اعم از ثابت یا درگردش محدود بوده و کارآفرینان بخش خصوصی نیازمند گرفتن مشارکت هستند.
یک مثل قدیمی می گوید که «اقیانوس ها با قطره شروع شدند» بدین معنا که سرمایه ها هر قدر کوچک اما وقتی کنار هم گرد می آیند می توانند بزرگترین پروژه ها را راه اندازی کنند